Niezgodność towaru z umową

 

REKLAMACJE TOWARÓW Z TYTUŁU NIEZGODNOŚCI Z UMOWĄ – DOTYCZY REKLAMACJI SKŁADANYCH WYŁACZNIE PRZEZ KLIENTÓW INDYWIDULANYCH

1. Zasady dotyczące odpowiedzialności sprzedawcy za wady towaru w stosunku do konsumenta zostały szczegółowo uregulowane w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2004 r. Nr 141 poz. 1176).

2. Realizacja zgłoszenia reklamacyjnego z tytułu niezgodności z umową

 • Realizacja zgłoszeń reklamacyjnych z tytułu niezgodności towaru z umową dotyczą towarów zakupionych przez klienta indywidualnego, który nabył towar w TOYA-STANMAR Sp. z o.o. w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą (dotyczy wyłącznie konsumentów) bezpośrednio w TOYA-STANMAR Sp. z o.o.
 • Zgłoszenie reklamacyjne należy złożyć w punkcie sprzedaży TOYA-STANMAR Sp. z o.o., w którym klient indywidualny dokonał zakupu.
 • Okres roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową wynosi 2 lata od wydania towaru kupującemu (termin ten biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru)
 • Zgłoszenie powinno zawierać:
  - dane klienta
  - data zakupu
  - kopię dowodu zakupu
  - nr indeksu TOYA (i/lub numer towaru TOYA zgodny z numeracją wewnętrzną klienta (dotyczy sieci handlowych)
  - liczba sztuk towaru
  - typ zgłoszenia: NIEZGODNOŚĆ TOWARU Z UMOWĄ
  - określenie żądania reklamacyjnego
  -  formularz „Zgłoszenie reklamacyjne”
 • Zgłoszenie reklamacyjne klienta jest rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

TOYA-STANMAR Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnobrzegu przy ul.Kwiatkowskiego 14 39-400 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego w Rzeszowie pod nr KRS 0000270568 kapitał zakładowy 11.750.000,00 zł o numerze NIP: 817-20-35-218; numerze Regon: 180191569. Numer w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO 000377495.

Informacja o ciasteczkach